7 İhtiyatı İçine Alan Çok Faziletli Bir Zikir

Subhanallâhi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber. Ve estağfirullâhel azîme ve tebârakellâhu ahsenül hâliqîn. Ve hasbunallâhu ve ni'mel vekîl. Mâşâallâh ve innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhu teâlâ ve selleme alâ seyyidinâ Muhammedin hâteminnebiyyîne ve alâ âlihi ve ashâbihi ecmaîn. Adede mâ haleqallâhu ve adede mâ hüve hâliq, ve zinete mâ haleqallâhu ve zinete mâ hüve hâliq, ve mil emâ haleqallâhu ve mil emâ hüve hâliq, ve mil e semâvâtihi ve mil e ardıhî ve emsâle zâlike ve ed-âfe zâlike ve adede halqıhi ve rıdâ nefsihi ve zinete arşihi ve müntehâ rahmetihi ve midâde kelimâtihi ve mebleğa ridâhu hattâ yerdâ ve izâ radıye ve adede ma zekerahû bihî halquhû fî cemî-i mâ medâ ve adede mâ hüm zâkirûhu fîmâ beqıye fî külli senetin ve şehrin ve cumuatin ve yevmin ve leyletin ve sêatin minessêâti ve nesemin ve nefesin ve lemhatin ve tarfetin minel ebedi ilel ebedi ebediddünya ve ebedil âhirah, ve eksera min zâlike lâ yenqatıu evveluhû ve lâ yenfedu âhiruh.

el-İhtiyatat
Cübbeli Ahmet Hocaefendi, el ihtiyatat kitabı, 7 ihtiyat, yedi ithiyatı içine alan zikir cok faziletli, 7 ihyitat, ihtiyat, ihtiyatat, hoca, cubbeli, ahmed,