Anında Kabul Olacak Makbul Bir Dua


Kitabı Satın AlOKUNUŞU

Allâhümme es-elüke bismik. Allâhullezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül qayyûmu lâ te'huzühû sinetüv-velâ nevm. El aliyyül azîm. Bismik. Allâhullezî lâ ilâhe illâ hüvel melikül quddûsüsselâmül mu'minül müheyminül azîzül cebbâr. Bismik. Allâhullezî lâ ilâhe illâ hüve âlimül ğaybi veşşehâdeti hüverrahmânurrahîm. Bismik. Allâhullezî lâ ilâhe illâ hüvel hâliqul bâriul müsavviru lehül esmâül husnâ. Bismik. Allâhullezî lâ ilâhe illâ hüve nûrussemâvâti vel ardıl hayyullezî lâ yemût. El ehadü züttavli lâ ilâhe illâ hüve ve ileyhil masîr. Zül havli bedîussemâvâti vel ard. El qadîmu zül celâli vel ikrâm. Bismik. Allâhullezî lâ ilâhe illâ hüvel evvelu vel âhirul melikül haqqu lâ ilâhe illâ hüve rabbül arşil kerîm. Zül meârici vel quvâ. Bi izzismikellezî tünşiru bihil mevtâ. Ve tuhyî bihil ard. Ve tünbitü bihişşecer. Ve türsilu bihil metar. Ve teqûmu bihissemâvâtü vel ard. Bi izzismikellezî lâ ilâhe illâ hüvel melikül quddûs. Lâ yemessüsmallâhi nesabün ve lâ lağvun liteâılmillâhi veliqtirâbi ılmihî velisebâtismih. Allâhullezî lâ ilâhe illâ hüve lehül esmâül husnâ. Ellezî hâzihil esmâu minhü ve hüve minhâ. Ellezî lâ yüdrakü ve lâ yünâlü ve lâ yuhsâ. İstecib liduâî ve qul lehû yâ Allâh kün feyekûn.

Anahtar Kelimeler : anında kabul dua, anında kabul olacak makbul dua, cübbeli hoca, cübbeli kesin kabul dua, hemen kabul dua, hızlı kabul olacak dua

Soru sormadan önce Sıkça Sorulan Sorular sayfasına göz atın.