Hırz ve Eman Olan İstiğfarlar, Bütün Tehlikelerden Eman Olan Bir İstiğfar


Kitabı Satın AlOKUNUŞU

  • 22:40 – Cübbeli Ahmet Hoca okuyor

Bismillâhirrahmânirrahîm. Estağfirullâh. Estağfirullâh. Estağfirullâhel azîmellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel qayyûme ve etûbu ileyh. Min cemî-i mâ yekrahullâhu qavlen ve fi'len ve hâtıran ve nâzıran ve bâtınen ve zâhirâ. Allâhümme innî estağfiruke limâ qaddemtü ve ehhartü ve mâ a'lentü ve mâ ente a'lemu bihî minnî entel muqaddimu ve entel muahhiru ve ente alâ külli şey in qadîr. Allâhümme innî estağfiruke min külli zenbin tübtü minhu sümme udtü ileyh. Estağfiruke limâ eradtü lehû vechekel kerîme fehâletanî fîhi mâ leyse leke bihî ridâ. Ve estağfiruke limâ deânî ileyhil hevâ min qıbelirruhâsı mimmeştebehe aleyye ve hüve ındeke muharram. Ve estağfiruke minenniamilletî en-amte bihâ aleyye festeantü bihâ alâ meâsîke ve estağfiruke minezzünûbilletî lâ yettaliu aleyhâ ehadün sivâke ve lâ yuncî minhâ ehadün ğayruke ve lâ yeseuhâ illâ hilmuke ve lâ yuncî minhâ illâ afvük. Ve estağfiruke min külli yemînin hanestü fîhi ve hüve ındeke muharramun ve ene muâhazün bih. Ve estağfiruke lâ ilâhe illâ ente yâ âlimel ğaybi veşşehâdeti min külli seyyietin amiltühâ fî sevâdilleyli ve beyâdınnehâri fî melein ve halein qavlen ve fi'len ve ente nâzırun ileyye izâ ketemtühû ve terâ mâ eteytühû minel ısyâni Yâ Kerîmu Yâ Mennânu Yâ Halîmu ve estağfiruk. Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî küntü minezzâlimîn. Ve estağfiruke min külli ferîdatin vecebet aleyye fî ânâilleyli ve etrâfinnehâri ve teraktühâ sehven ev ğafleten ev hataen ve ene mes-ûlün bihâ ve estağfiruke min külli sünnetin süneni seyyidil mürselîne ve hâteminnebiyyîne seyyidinâ Muhammedin sallallâhu teâaleyhi ve sellem. Ve teraktühâ sehven ev ğafleten ev hataen ev tehâvünen feinnî estağfiruke Yâ Allâh Yâ Allâh. Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî küntü minezzâlimîn. Lâ ilâhe illâ ente yâ rabbel âlemîne ente rabbî lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke lek. Subhâneke yâ rabbel âlemîne ve ente alâ külli şey in qadîr. Ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhu teâalâ seyyidinâ Muhammedin-nebiyyil-ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Subhâneke rabbike rabbil izzeti ammâ yesıfûn. Ve selâmun alel mürselîn. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn.

Anahtar Kelimeler : Abdullah ibni Sultan istiğfarı, 80 bin, seksen bin, aşırı çok faziletli istiğfar

Soru sormadan önce Sıkça Sorulan Sorular sayfasına göz atın.