Düşmana Galibiyet, Silah Şerrinden Korunmak ve 120 Yaşına Kadar Uzun Ömür İçin Okunacak Dua


Dergiyi Satın Al

OKUNUŞU

Bismillâhirrahmânirrahîm. ( Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. ) Ve sallallâhu teâalâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve selleme teslîmen dâimen ( adede ma'lûmâtillâhi bi devâmi mülkillâh. ) Harastü nefsî ve dînî ve ehlî men hadaranî ve men ğâbe annî bil hayyillezî lâ yemûtü ve elce'tü zahrî fî hifzı zâlike ilel hayyil qayyûmillezî lâ yenâmü ve lâ yemûtü asbahtü ve emseytü fî civârillâhillezî lâ yerâmu ve lâ yüstebâhu ve fî zimmetihî ve damânihillezî lâ yuhferu damânu abdin aleyhi vestemsektü bi urvetillâhil vusqâ rabbî ve rabbissemâvâti vel ardı lâ ilâhe illâ hüve fettehaztühû vekîlâ. Tevekkeltü alallâhi va'tesamtü billâhi fevvadtü emrî ilallâh. Mâşâallâh lâ quvvete illâ billâhi feni'mel qâdirul muîn. ( Allâhümme innî es-elüke temâme ni'metike ve devâme âfiyetik. Allâhümme habbibnî fî qulûbil mu'minîne ve belliğnî ilâ mîetin ve ışrîne minessinîne bissıhhati vel âfiyeti fiddünyâ vel âhirati veddîni birahmetike yâ erhamerrâhimîn. ) Fallâhu hayrun hâfizan ve hüve erhamurrâhimîn. ( Ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm. ) Ve sallallâhu teâalâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve selleme adede halqıhî ve ridâe nefsihî ve zinete arşihî ve midâde kelimâtih. (yedi kere veya bir kere) Bismillâhirrahmânirrahîm. Leqad câeküm rasûlüm-min enfusiküm azîzün aleyhi mâ anittüm harîsun aleyküm bil mü'minîne raûfurrahîm. Fein tevellev fequl hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm. ( Ve sallallâhu teâalâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Âmîn. Yâ rabbel âlemîn. )

Anahtar Kelimeler : cübbeli ahmet hoca, lalegül dergisi ocak 2018, uzun ömür için okunacak dua, uzun yaşamak için, 120 yaşına kadar yaşamak için okunacak dua,

Soru sormadan önce Sıkça Sorulan Sorular sayfasına göz atın.