Hicri Sene Sonu Duası

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve sallallâhu teâalâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellem. Allâhümme mâ amiltühû fî hâzihisseneti mimmâ neheytenî anhu ve lem terdahu ve nesîtühû ve lem tensehû ve halümte aleyye ba'de qudratike auqûbetî ve deavtenî ilettevbeti minhu ba'de cerâetî alâ ma'sıyetik. Allâhümme feinnî estağfiruke minhu fağfirlî vemâ amiltü fîhi min amelin terdâhu veveadtenî aleyhissevab. Fe es-elükallâhümme yâ Kerîmu yâ Zel celâli vel ikrâm. En taqbelehû minnî ve lâ teqta-a racâî minke ya Kerîm. Ve sallallâhu teâalâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellem.

cübbeli ahmet hoca, sene sonu duası fazileti, ne zaman, hicri sene sonunda okunacak dua